Werkgever laat na werknemer aan te melden in pensioenregeling

Werkgever laat na werknemer aan te melden in pensioenregeling.

Wat nu? Wie draait voor de pensioenschade op?


Op die vraag gaf Rechtbank Oost-Brabant, sectie Kanton,  te Eindhoven een duidelijk en niet voor misverstanden vatbaar antwoord. In een vonnis van medio april jl. bepaalde de kantonrechter dat de werkgever voor de pensioenschade van de 'vergeten' deelnemer/werknemer opdraait. Zie ECLI:NL:RBOBR:2020:2256. Het vonnis is zeer het lezen waard.


Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en als er tussen werkgever en werknemer een pensioenovereenkomst is gesloten dient de werkgever zich daaraan te houden. Niets meer en zeker niets minder. De pensioenovereenkomst is benoemd in de Pensioenwet en daarbij gelden allerlei eisen waaraan de werkgever en de pensioenuitvoerder dienen te voldoen. 


De werkgever neemt de werkgever op in de loonadministratie, meldt hem bij het betreffende pensioenfonds of pensioenverzekeraar aan, geeft alle noodzakelijke mutaties door gedurende het dienstverband en voldoet verder aan alle wettelijke eisen die de Pensioenwet stelt. De werknemer/deelnemer bouwt pensioenaanspraken op en voor bepaalde risico's is hij door het fonds of de verzekeraar 'in dekking genomen'. So far so good.


Maar in deze zaak had de werkgever zijn werknemer niet aangemeld bij pensioenverzekeraar Zwitserleven. Niet zo fraai. Dat was namelijk in strijd met de arbeidsovereenkomst en de in het kielzog daarvan afgesloten pensioenovereenkomst. In strijd met des werkgevers rechtsplicht jegens de betrokken werknemer, zeggen we dan. Meneer was dus niet aangemeld en de pensioenpremies werden door de werkgever niet aan Zwitserleven afgedragen. Betrokken werknemer was dus door toedoen van de werkgever voor Zwitserleven 'onzichtbaar' gebleven. Dat is overigens ook in strijd met de uitvoeringsovereenkomst die de werkgever met de pensioenverzekeraar heeft moeten sluiten (wat we noemen 'de wettelijke onderbrengplicht').


De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het probleem van niet-aanmelding vele variaties kent. Meer dan eens is het een combinatie van fouten en verzuim in de driehoek werkgever-werknemer-pensioenuitvoerder.

Maar in dit geval lag de fout volgens de rechter onmiskenbaar bij de werkgever met wie hij korte metten maakte. Hij veroordeelde de werkgever tot het vergoeden van de door zijn toedoen ontstane pensioenschade - er was immers ten onrechte niets opgebouwd. Financieel betekende dat - kort gezegd - vergoeding aan de inmiddels ex-werknemer van de waarde van de niet afgedragen pensioenpremies, waarmee een bedrag van dik drie duizend euro gemoeid was.

Eind goed, al goed maar niet zonder dat betrokkene voor zijn eigen belangen opkwam!


Het leermoment is dat u goed moet blijven opletten of het pensioen dat u is toegezegd ook daadwerkelijk door de werkgever tot uitvoering wordt gebracht. Ik wil zelfs zeggen blijf zeuren als er iets moet gebeuren. Zeker als u geen of geen bevredigende antwoorden van de werkgever ontvangt. Als u stil blijft zitten onder die omstandigheden benadeelt u zich mogelijk zelf mocht het tot een procedure komen die RainyDayz in het onverhoopte geval graag voor u voert.


Lees ook:

Geen premie, wel recht.