PRAKTIJKVOORBEELDEN


Onze hartelijke gelukwens als u vanuit uw baan pensioen opbouwt. Velen kunnen zich gelukkig prijzen als hun werkgever een pensioentoezegging heeft gedaan. Dat neemt niet weg dat pensioen onder druk staat. Veel flexwerkers, ZZP’ers, mensen die van opdracht naar opdracht hollen zitten zonder pensioen – ook zonder dekking in geval van ziekte of ander ongeluk.

U bouwt pensioen op:

gefeliciteerd!Pensioen is best ingewikkeld. Alle pensioenfondsen en pensioenverzekeraars hebben talloze gespecialiseerde juristen en fiscalisten in dienst om er op toe te zien dat uw pensioen door de backoffice goed geadministreerd en goed uitgevoerd wordt. En hun werk wordt er niet makkelijker op. Een stroom van wijzigingen in de wet- en regelgeving moet goed verwerkt worden waarbij de toezichthouders (AFM en DNB) hun reilen en zeilen nauwkeurig in het oog houden. En u als pensioen-eindklant moet daar ook maar mee omgaan. De materie is moeilijk, de cijfermatige opgaven van uw pensioenuitvoerder verdwijnen vaak ongelezen en onbedoeld in een ordner of oude schoenendoos, want ‘dat komt nog wel een keer’. Niets is echter minder waar.


Pensioen is zo bijzonder dat er een hele eigen wet voor bestaat. De Pensioenwet van 2007. Die kwam in de plaats van de oude Pensioen- en Spaarfondsenwet die z’n tijd wel gehad had. In de Pensioenwet worden tal van zaken behandeld die voor u als ‘deelnemer’ zeer van belang zijn. De Pensioenwet ziet er op de eerste plaats op toe dat uw opgebouwde pensioenaanspraken veilig zijn en dat de pensioenuitvoerder (zo worden het pensioenfonds en de pensioenverzekeraar genoemd) z’n werk goed doet. Pensioenrecht is inmiddels zo ingewikkeld dat het een juridisch specialisme is geworden.

In pensioenland bestaat een soort driehoek. We hebben te maken met de werknemer/deelnemer (de consument), de pensioentoezeggende werkgever en de pensioenuitvoerder. Als u met uw werkgever een pensioenovereenkomst sluit (vaak gaat dat vanzelf want pensioen is een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde) is uw werkgever verplicht de uitvoering van die in een pensioenreglement beschreven pensioenovereenkomst, onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. Uw werkgever sluit dan met de pensioenuitvoerder een uitvoeringsovereenkomst, die kunt u natuurlijk gewoon opvragen. Dat zijn ingewikkelde verhoudingen waarin alle partijen een eigen en specifieke taak en verantwoordelijkheid hebben. En dan kan het spel beginnen.


Dagelijks worden miljoenen transacties en mutaties door de pensioenuitvoerders verwerkt. Indiensttreding, salarisverhoging, ontslag, uitdiensttreding, minder werken, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, huwelijk, overlijden, pensionering, beleggingsresultaten en ga zo maar door. Gelukkig gaat dat meestal goed en kunnen we rekenen op een correcte manier van doen van de pensioenuitvoerders. Maar er gaan ook zaken mis. En dat heeft voor u hele onaangename en vergaande consequenties. Zeker als dat meebrengt dat je als een kleine David tegen een hele grote Goliath moet vechten om je recht te halen.


Wij raden u aan om op de eerste plaats alle brieven, overzichten en informatie die u van zowel de werkgever als van de pensioenuitvoerder ontvangt te allen tijde goed te bestuderen en bij onduidelijkheden door te vragen, en zo nodig door te blijven vragen. Als uw werkgever een pensioenadviseur in de arm heeft genomen zal hij u eventueel naar die adviseur verwijzen.


Mogelijk dat u toch met onbeantwoorde vragen blijft zitten of dat uw pensioen in uw nadeel niet goed uitgevoerd werd/wordt. Dan is het tijd om aan de bel te trekken om zaken recht te zetten. Doe dat in het vroegste stadium want hoe sneller uw pensionering in zicht komt des te moeilijker wordt het doorgaans er nog iets aan te doen.


Update 9 oktober 2019

Lees ook deze blogpost: https://www.rainydayz.nl/blog/wat-is-de-relatie-tussen-lage-rente-en-de-beschikbare-premieregeling/

of deze: https://rainydayz.nl/blog/wat-is-uw-schade-als-werkgever-pensioenpremie-niet-afdraagt/