Appeltje, eitje? Nee, het is appels met peren vergelijken

Het is fijn dat er weer eens diepgaand over onze pensioenen wordt gepraat en geschreven.

Anders dan vroeger lees je elke dag weer iets nieuws over pensioen. RainyDayz juicht dit toe want een goed pensioen is een voorwaarde voor een veilige en zekere oudedag.

 

Volgens een column in de Volkskrant moet de pensioenleeftijd niet worden gekoppeld aan opleiding, maar aan het betalen van pensioenpremie. Dat is een heel waardevolle gedachtegang. Maar volgens ons dient er meer over gezegd te worden.

 

De kern daarvan is dat de ene pensioenregeling de andere niet is. Je hebt goeie en minder goeie, ja zelfs slechte.

Wij krijgen de indruk dat de schrijver in de Volkskrant er onterecht van uitgaat dat alle pensioenregelingen zo ongeveer wel hetzelfde zijn. Niets is minder waar. Je hebt namelijk allerlei regelingen: bijvoorbeeld eindloon (goudgerand maar sterf uit), middelloon (ambtenaren!), beschikbare premieregelingen (BPR, veel in MKB) of opbouw in de Premie Pensioen Instelling (heel modern). Vanwege fiscale eisen is er een maximum gesteld aan de hoogte van de pensioenpremie, zoals dat ook blijkt uit de staffels voor de BPR. Maar een werkgever is niet verplicht dat maximum te hanteren. Hij kan ook veel lager gaan zitten, dus later een lager pensioen dan wettelijk mogelijk is. 

 

Denk ook aan het volgende. De premie betaald voor een middelloon regeling resulteert in principe in gegarandeerde aanspraken. Maar een pensioenpremie die door de pensioenverzekeraar wordt belegd zoals bij de BPR, resulteert in een onzeker pensioenkapitaal (beleggingsrisico). Met dat onzekere kapitaal(tje) ben je verplicht later pensioen aan te kopen. En wat daar dan weer uitkomt is afhankelijk van de dan geldende voorwaarden en tarieven van de verzekeraar. In de loop van de tijd kunnen daar grote verschillen in zitten. Actuele sterftetafels, de actuele rekenrente (nu helaas extreem laag door de ECB) maken het extra onzeker.

 

Met andere woorden: de duur van de premiebetaling en de hoogte van de betaalde premie zijn geen factoren die de discussie over dit aspect van de pensioenleeftijd tot een goed einde kunnen brengen. De pensioenregelingen zijn te divers voor een dergelijke bepleite panacee.